سامانه واگذاری زمین در داخل شهرک های صنعتی

این سامانه به منظور الکترونیکی نمودن کلیه فرآیندهای مرتبط با صدور جواز تاسیس، واگذاری زمین و عقد قرارداد برای طرح های سرمایه گذاری در داخل شهرکهای صنعتی طراحی و استقرار یافته است

سامانه قراردادها

کنترل قراردادها، ایجاد گزارشات تجمیعی، ارائه گزارشات آماری و نموداری برای سازمان

سامانه جامع حقوقی و امور دعاوی

این سامانه با هدف مکانیزه سازی فرآیند رسیدگی در بخش حقوقی به منظور ذخیره سازی متمرکز و یکپارچه اطلاعات پرونده ها و نامه ها، حفظ امنیت اطلاعات با در نظر گرفتن مالکیت داده، تسریع انجام چرخه ها و تعاملات اداری و دریافت سریع پاسخ ها و ارجاعات، ایجاد گزارشات تجمیعی، ارائه گزارشات آماری و نموداری برای سازمان، نظارت و رسیدگی بر روند ثبت پرونده های حقوقی، قضایی و کیفریِ ارسالی توسط مراجع مربوطه طراحی و استقرار یافته است.

سامانه سرمایه گذاری

این سامانه به منظور الکترونیکی نمودن کلیه فرایندهای مربوط به صدور مجوز سرمایه گذاری، جانمایی زمین، واگذاری زمین و عقد قرارداد برای کلیه طرحهای سرمایه گذاری طراحی گردیده است.

سامانه مناقصات و مزایدات

در این سامانه با اضافه کردن مناقصه یا مزایده به سامانه مدیریت مناقصات آغاز می شود. سپس وضعیت آگهی بسته به مرحله کار یا تصمیمات سازمانی مشخص می شود و از مهمترین ویژگی این سامانه امکان اشتراک گذاری آگهی ها می باشد

سامانه GIS

دسته بندی و یکپارچه سازی داده های مکانی، طراحی ساختار و ایجاد پایگاه داده مکانی و توصیفی ، مدیریت و بروزرسانی کلیه داده های مکانی و توصیفی و در نهایت اطلاع رسانی و گزارشگیری از اطلاعات به مدیران و کاربران نهایی سیستم

سامانه صدور و تمدید مجوز فعالیت اقتصادی

این سامانه به منظور صدور و تمدید مجوز فعالیت اقتصادی برای فعالین اقتصادی در منطقه بصورت الکترونیکی طراحی گردیده است

سامانه صدور پروانه ساخت

این سامانه بمنظور کاهش اعمال سلیقه و مداخلات انسانی، کاهش مراجعات ارباب رجوع، کاهش تخلفات و خطاهای انسانی، کشف درآمدهای جدید، سرعت در پاسخگویی، بازیابی و بازبینی سریع اطلاعات، گزارشگیری کارشناسانه، قابلیت اتصال با جی.آی.اس(GIS)و مدیریت تخلفات ساختمانی طراحی شده است.

سامانه مدیریت پروژه های عمرانی

فرآیندهای تهیه اسناد مناقصه، متره، برآورد، آنالیز بها، پیشنهاد قیمت، صورت وضعیت، تعدیل، گردش کار بین عوامل اجرایی، کارتابل، برنامه ریزی، کنترل پروژه و کنترل منابع